One Star Ambassador 2024

Selamat kepada para One Star Ambassador achievers.
1 Star - Ibu Ellen
1 Star - Ibu Indah
1 Star - Ibu Rufina
1 Star - Pak Alex
1 Star - Pak Ricky
1 Star - Pak Setiawan